taal
nl

Terms of Service and Privacy Policy

Privacy policy

Deze privacyverklaring geldt voor de Patient Journey App. Patient Journey App is eigendom van Interactive Studios BV., hierna te noemen Interactive Studios. Interactive Studios verklaart hiermee haar privacybeleid. Hierin wordt uiteengezet wat Interactive Studios doet met uw persoonlijke gegevens. Echter deze privacyverklaring geldt alleen voor de Patient Journey App.

Na het downloaden van deze app, accepteert u expliciet alle voorwaarden van dit privacybeleid. Als u niet instemt met de voorwaarden van dit privacybeleid, verzoekt Interactive Studios u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van deze app.

Interactive Studios heeft met de app als doel patiënten op het juiste moment te informeren over de behandeling in zijn/haar ziekenhuis. Dit gebeurt middels een (persoonlijke) tijdlijn. Op dit moment hoeft de gebruiker van de app enkel de behandeling en operatiedatum te selecteren, wat niet herleidbaar is naar een individuele patiënt.

Interactive Studios respecteert de privacy van gebruikers van deze app en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, ook al is deze minimaal, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Interactive Studios gaat met grote voorzichtigheid om met de gegevens die u Interactive Studios ter beschikking stelt. Interactive Studios erkent haar verantwoordelijkheid. Interactive Studios treft beschermingsmaatregelen voor het transport van data zoals administratieve, technische (SSL beveiliging en wachtwoorden, waarbij SSL hetzelfde is als HTTPS) en de opslag van data ( AES encrypted) als mede fysieke maatregelen (beperkt aantal medewerkers met toegang) om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en misbruik, alsmede onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. Interactive Studios kan echter niet alle beveiligingsrisico's uitsluiten. Interactive Studios kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer onbevoegden toegang tot de gegevens hebben door een toedoen die buiten het bereik van Interactive Studios ligt.

Interactive Studios doet haar uiterste best om geen gegevens van minderjarige onder de zestien jaar te verwerken anders dan na toestemming van de zijn wettelijke vertegenwoordiger. Mocht dat onverhoopt toch gebeurt zijn, neem dan contact op met Interactive Studios zodat Interactive Studios de gegevens kan wissen.

Wanneer u vindt dat Interactive Studios niet in overeenstemming handelt met haar privacybeleid, of u heeft er een vraag over, dan kunt u contact opnemen met Interactive Studios. Dit kan door een email te sturen naar het volgende e-mailadres: info@interactivestudios.nl.

Deze privacyverklaring kan worden herzien en aangepast. Deze eventuele wijzigingen post Interactive Studios ter kennisgeving op deze pagina. Als u bezwaar heeft tegen deze wijzigingen, dient u het gebruik te staken van deze website. Doorgaand gebruik van deze website en Interactive Studios-producten en -diensten na kennisgeving van dergelijke wijzigingen geven aan dat u de wijzigingen bekrachtigt en ermee instemt door het nieuwe privacybeleid te zijn gebonden.

Indien u een relatie met Interactive Studios heeft bestaat er de mogelijkheid om, na schriftelijk verzoek, uw gegevens in te zien. Indien het door Interactive Studios verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Interactive Studios schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan op het volgende adres:

Interactive Studios BV

Huisbergenweg 6b

5249JR Rosmalen, Nederland